دارم میام .

 

با ویبره ی گوشیم بیدار میشم، به زور چشمامُ باز میکنم و با دیدن اسمش لبخند میشینه رو لبام...

+ سلام عزیزم

* سلام عزیز دلم ... دارم میام .

+ هوووم؟! من تازه بیدار شدم. هنوز دوزاریم خوابه. چیزی شده؟

* دارم میام .

+ کجا؟

* پیش عزیز دلم .

.

.

.

:)

/ 0 نظر / 4 بازدید