بازم غر!

 

نمیدونم چه سادیسمیه گرفتم! همه اعتماد بنفسم بلندیِ موهامه، اما یهو میزنه به سرم و میریزمشون پایین! بعدم دپرس میشم و نق میزنم که مثِ وروجک آقای نجار شدم با این موها! فقط باید نانجیشون کنم و یه تیشرت زرد و شلوار سبز بپوشم!

 

/ 0 نظر / 21 بازدید