دلم تنگه...

 

همینجوری یهویی یاد اون پستام افتادم که قبل از دِیت با پتروس، تند تند و با استرس مینوشتم و عین منگلا حتی رنگ رژ گونمم توصیف میکردم :پی دلم خواستشون! دلم اون هیجانه رو خواست! اصلا دلم یکم دخترونه تر بودن خواست! یعنی که چی هی مصاحبه و کار و درس!

دلم خل خلی تر بودن خواست! اصلا میخوام بیخیال بعضی خط قرمزام شم! اصلا یهو شاید امروز یه دونه از اون پستا نوشتم :دی!

 

/ 0 نظر / 25 بازدید